Nhìn lại các thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam

Blog Đời Sống
Rate this post

Gần 30 năm là một chặng đường lịch sử quan trọng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước ta. Trong bài viết này sẽ giúp các bạn nhìn lại các thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam các bạn có thể tham khảo.

thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở việt nam

Nhìn lại các thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam

Dưới đây là các thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam

Thành tựu đạt được:

 • Thứ nhất: Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
 • Thứ 2: Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở việt nam

 • Thứ 3: Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường.
 • Thứ 4: Văn hóa – xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi tích cực.
 • Thứ 5: Dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường theo từng năm.
 • Thứ 6: Công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước đã được nâng lên rõ rệt. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa một cách vững chắc.
 • Thứ 7: Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở việt nam

Những thành tựu to lớn trên đã tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển trong những năm tới. Nó khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của lịch sử để Việt Nam tiếp tục vững bước trên con đường xã hội chủ nghĩa.

Một số hạn chế còn tồn tại và những vấn đề đặt ra:

Bên cạnh những thành tựu to lớn đạt được, Việt Nam trong gần 30 năm đổi mới cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém, trong đó có thể kể đến như:

 • Thứ nhất: Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận còn nhiều bất cập, chưa làm rõ được một số vấn đề đặt ra trong sự nghiệp đổi mới để có thể định hướng trong thực tiễn và cung cấp cơ sở khoa học cho hoạch định đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước sau này.
 • Thứ 2: Về kinh tế: Phát triển kinh tế chưa bền vững, chưa tương xứng với các tiềm năng, yêu cầu và thực tế của nguồn lực được huy động. Trong 10 năm trở lại đây, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng chưa thật sự vững chắc. Tốc độ tăng trưởng kinh tế suy giảm và phục hồi khá chậm. Chất lượng, hiệu quả cũng như năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta còn thấp. Sự phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường còn thiếu bền vững.
 • Thứ 3: Về xã hội: Nhiều vấn đề bức xúc nảy sinh, nhất là các vấn đề xã hội và quản lý xã hội còn tồn tại vẫn chưa được nhận thức và giải quyết đầy đủ, có hiệu quả. Những nhân tố và nguy cơ mất ổn định xã hội vẫn còn tồn tại. Trên một số mặt, lĩnh vực thì vẫn còn một bộ phận nhân dân chưa được thụ hưởng đầy đủ, công bằng các thành quả của quá trình đổi mới đất nước.
 • Năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị vẫn chưa ngang tầm nhiệm vụ đặt ra.
 • Nhiều chỉ tiêu và tiêu chí nằm trong mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vẫn chưa đạt.

Trên đây là một số thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam mà bạn có thể tham khảo.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến còn tồn tại hạn chế trong quá trình gần 30 năm đổi mới

Phân tích những hạn chế và những vấn đề đặt ra trong gần 30 năm đổi mới của Việt Nam, ta có thể thấy được có cả những nguyên nhân mang tính khách quan và cả những nguyên nhân mang tính chủ quan như sau:

Về nguyên nhân khách quan: 

 • Đổi mới là một quá trình sự nghiệp to lớn, toàn diện, lâu dài, rất khó khăn, phức tạp và chưa có tiền lệ trong lịch sử. Đồng thời, tình hình thế giới và khu vực có những mặt tác động không thuận lợi, cùng với đó là sự tồn tại và chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch và cơ hội chính trị. Những vấn đề này đã ảnh hưởng đến quá trình đổi mới của đất nước ta.

Về nguyên nhân chủ quan: 

 • Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Việc đổi mới tư duy lý luận chưa kiên quyết, mạnh mẽ và một số mặt còn tồn tại sự lạc hậu, hạn chế so với chuyển biến nhanh của thực tiễn.
 • Việc dự báo tình hình, nhận thức và giải quyết một số việc hoặc một số mối quan hệ lớn còn chậm và thiếu chính xác làm ảnh hưởng đến chất lượng các quyết sách, chủ trương, đường lối của Đảng.
 • Công cuộc đổi mới vẫn chưa toàn diện, thiếu đồng bộ và còn khá lúng túng trên một số lĩnh vực.
 • Nhận thức, phương pháp và cách thức lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhận thấy vẫn còn nhiều hạn chế.
 • Việc quản lý, giáo dục cũng như rèn luyện cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cấp về các tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống chưa được coi trọng thường xuyên và đúng mức. Dẫn đến hiệu quả thấp và chưa đáp ứng được yêu cầu, cũng như chưa có sự thống nhất cao về nhận thức tư tưởng, ý chí và hành động của Đảng trước các diễn biến phức tạp của tình hình.

thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở việt nam

Như vậy, trên đây, bài viết đã chỉ ra một số các thành tựu, hạn chế và những vấn đề đặt ra qua gần 30 năm đổi mới ở Việt Nam. Hy vọng rằng những thông tin được cung cấp ở trên sẽ giúp bạn có thêm nhiều kiến thức về quá trình đổi mới đất nước của Việt Nam hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *