Tìm hiểu danh sách nhà thầu được phê duyệt

Đấu thầu là một quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng như hạng mục hợp động dịch vụ, tư vấn, xây dựng và thương mại. Dựa trên năng lực kinh nghiệm vốn có của nhà thầu và năng lực tài chính mục đích lựa chọn ra nhà […]

Read More

Tìm hiểu về thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Nếu như những gói thầu, những gói dự án mà đã được xác định nằm ở trong danh sách bí mật nhà nước thì việc đăng tải thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu nhà nước vẫn cần được thực hiện công khai, nhưng sẽ có những chỉ […]

Read More